2011

 • IMG_5153.JPG
 • IMG_5119.JPG
 • IMG_5144.JPG
 • IMG_5140.JPG
 • IMG_5120.JPG
 • IMG_5131.JPG
 • IMG_5142.JPG
 • IMG_5161.JPG
 • IMG_5134.JPG
 • IMG_5130.JPG
 • IMG_5160.JPG

April 16, 2011

​Pandit. Sanjeev Abhyankar ,Mr. Rohit Mujumdar on Tabla, Mr. Tanmay Deochake on Harmonium


 • IMG_5171.JPG
 • IMG_5187.JPG
 • IMG_5179.JPG
 • IMG_5184.JPG
 • IMG_5177.JPG
 • IMG_5176.JPG
 • IMG_5190.JPG

May 7,2011

Mrs.Manjiri Asanare Kelkar,by Mr.Suyog Kundalkar on Harmonium, Mr.Sanjay Deshpande  on Tabla.

 • 4e507c72ef786.jpg
 • 4e507c6c9a4f8.jpg
 • 4e507c0b258bd.jpg
 • 4e507c128a56f.jpg
 • 4e507d0277147.jpg
 • 4e507c6638ed5.jpg
 • 4e507c5194657.jpg
 • IMG_2285.JPG
 • IMG_2269.JPG
 • IMG_2259.JPG
 • IMG_2225.JPG

July 16, 2011: New Generation

Anupam Shobhakar on Sarod, Abhik Mukherjee on Sitar,Jay Gandhi on Flute and  Shankhachur Lahiri on Tabla

 • IMG_9604_4e91f7769c5d6.JPG
 • IMG_9571_4e91f6f8cfcdb.JPG
 • IMG_9602_4e91f76cb5d5c.JPG
 • IMG_9606_4e91f781144dc.JPG

October 1, 2011

Pandit. Raghunandan Panshikar, Pandit. Bharat Kamat on Tabla, Mr. Niranjan Lele on Harmonium