2012

 • 4f8f02f12ae4c.jpg
 • 4f8f02a369732.jpg
 • 4f8f02bf93811.jpg
 • 4f8f03351febc.jpg
 • 4f8f02b13ab4a.jpg
 • 4f8f0285d3db6.jpg
 • 4f8f0392ad215.jpg
 • 4f8f03896b813.jpg
 • 4f8f02a369732.jpg
 • 4f8f03810f884.jpg
 • 4f8f02b9125d5.jpg
 • 4fbea985a1238.jpg
 • 4fbea96855b14.jpg
 • 4fbea947beadd.jpg
 • 4fbea9334806f.jpg
 • 4fbea9407475c.jpg
 • 4fbea9cc21eae.jpg
 • 4fbea9f01638c.jpg
 • 4fbea9e7c2575.jpg
 • 4fbea9d34e9ce.jpg
 • 4fbea9df64590.jpg
 • 4fbea9bf88f7f.jpg
 • 50db39254ddf1.jpg
 • 50d71acaeee8d.jpg
 • 50d71abf27eb3.jpg
 • 50d71ab92dc5c.jpg
 • 50d71aa7a3ed8.jpg
 • 50d71aa12304e.jpg
 • 50d71a94009ba.jpg
 • 50d71a73c429a.jpg
 • 50d71a8e0b1c3.jpg
 • 50d71ad6a1815.jpg
 • 50d71a9aeb3b4.jpg

April 10th 2012

Mrs. Manjush Patil, Mr.Rajeev Paranjpe on harmonium,       Mr.Mayank Bedekar on Tabla

May 12th 2012

Debapriya Adhikari and Samanya Sarkar (Sitar) Suryaksha Deshpande on Tabla


November 10th 2012 : Swar Prabhat 

Pandit.Radharamanji Kirtane and Mrs.Lavanyaji Dinesh 

Dr. Manohar Apte on Harmonium, Mr. Thiru Pant on Tabla